Poèetna strana. Tekstovi. Baza biljaka. Forum. Akvarijumi - galerija. Aqua-art blog. Vaš biljni akvarijum. August 26 2016 10:26:00
Meni
AQUA-ART
Poèetna strana.
Tekstovi.
Baza biljaka.
Forum.
Akvarijumi - galerija.
Aqua-art blog.
Vaš biljni akvarijum.
Vaš ciklidni akvarijum.
Vaš morski akvarijum
Pretraga.
Alexa traffic rank
POKROVITELJ SAJTA
Akvarijum-centar.com
Izrada akvarijuma
Reportaže - blog
Aktuelno, februar 2011
Akcija !

OPŠTE INFORMACIJE
B92
Na dlanu
Kursna lista
Vremenska prognoza
Bioskopi Beograd
Pozorišta Beograd
Filmovi - danas na TV
Sport - danas na TV
Radio - uživo
Narodna banka Srbije
Agencija za privredne registre
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaJo niste lan?
Klikni ovde za registraciju.

Zaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 5
Nema lanova prisutnih

Registrovanih: 2,354
Najnoviji: ziva-nis
 
Reklame
 
REKLAME

 
Kontrola algi u biljnom akvarijumu
Eksperimentisanje sa ubiljenim akvarijumom pokazuje da rast zelenih, crnih (crvenih) algi i cijanobakterije, u ubiljenim akvarijumima gde je moguænost da je fosfat ogranièavajuæi faktor u rastu biljaka. Veruje se da, kada je svetlo, CO2, N, K, i ostali mikroelementi elementi prisutni u odnosu sa fosfatima dostupnim za rast biljaka, tako da odredjene vrste visokih biljaka imaju moguænost da prestignu alge i cijanobakteriju u trci za fosfate iz vode i time izgladnjuju alge od ovih životnih elemenata. Dve studije sluèaja predstavljaju dokaz za ovu hipotezu.

 UVOD:

Postoje nekoliko stvari koje frustriraju akvariste koji su zainteresovani da uzgajaju biljke, naravno to su alge. Pošto se potroši malo bogatstvo na rasvetu, aditive za podlogu, teèna djubriva i razne CO2 sisteme u pokušaju da se dobije dobar rast biljaka, akvaristi su obièno nagradjeni ogromnim tepihom od algi. Biljke u  trci za osvetljenjem i hraljivim materijama, tvrdoglavo se ne predaju, algama koji teže da unište akvarijum koji je u suštini ogranièen prostor.

U opisu akavarista koji je eksperimentisao sa razlièitim sredstvima sa kontorlu algi, ukljuèujuæi i algicide, antibiotike za uništavanje cijanobakterije, fizièko uklanjanje i upoznavanje sa svim moguæim algojedima. Hranjenje je smanjeno, fotoperiod je smanjen i razlièite kombinacije medju djubrivima je smanjeno, dok se nije krenulo sa pokušajima i greškama i na teži naèin se došlo do rešenja.

U potrazi za rešenjem, akvarista je suoèen sa totalnom odsutnošæu o informacijama, kakvi su parametri u akvarijumu i kojim redom da spreèe algu koja je veæ prisutna u akvarijumu i koja jos uvek pruža zadovoljavajuæe uslove za povoljan rast biljaka. Ovde su date mnoge promenljive, koje ukljuèuju svetlo, tj. jaèina, dužina fotoperioda i spekatar svetla, CO2, mikroelementi, makroelementi, izmet riba, vrste biljaka i algi kao i njihova kolièina, hemizam vode i naravno temperatura vode. Nekada informacije koje postoje deluju kontradiktorno, u razvijanju cijanobakterije vezuje se povišeni nivo nitrita i nitrata, ali se ovo ipak dogadja u skroz iscikliranim akvarijumima, gde su i nitriti i nitrati nemerljivi.

Jedna od opcija koja je dostupna akvaristima sa dubokim džepom je da prati naèine Dupla sistem, tj. sistem tešnih djubriva, tableta, preparata za obradu vode sa slavine, dodaci za podlogu, grejaèi podloge. Velièanstveni biljni akvarijumi su rutinski odradjeni ovim putem, ali ove komponente su mnogo skupe, sastojci se ne prikazuju na pakovanju i veoma malo je opisana veza izmedju biljaka i algi (ili kako treba “podesiti” za optimalne rezultate)

Kao i mnogi drugi, autori su pokuèali da uzgajaju akvarijumske biljke, koristeci tipiènu akvarijumsku konfiguraciju i razlièita komercijalna djubriva i aditive za podlogu. Izfrustrirani svojom nemoguænošæu da dobiju željene rezultate, èak i sastavljanje celokupne slike iz raznih literatura, poèeli su sistematski da dodaju specifiène sastojke u svoje akvarijume i dokumentovali svoje oglede. Iako, lokalizovanje algi nije bilo trenutno rešenje njihovih eksperimenata, primetili su da kada se akvarijumska voda jednom obezbedi na dnevnoj bazi sa mikroelementima i makroelementima K i N, ali ne fosfatima, ne samo da su biljke poèele ekstremno da rastu, veæ su svi tipovi algi poèele ubrzano da odumiru.

Ove studije sluèaja su bile praæene diskusijom na dobijene rezultate, da bi se videlo u koliko hipoteza se javljala takva situacija. Ova hipoteza je moguæa i laka za testiranje, tako da se nadaju da æe i ostali akvaristi biti voljni da sprovedu kontrolisanu studiju u svom akvarijumu da bi ili podržali ili osporili datu hipotezu.

STUDIJA SLUCAJA #1
Poèetno stanje u Novembru 1993: Akavrijum 500L sa podnim i kanister filterima; 240W flouroscentna rasveta, 12 sati dnaevno, 15W UV sterilizator, 8cm debljina podloge, granulacuje 2mm, bez dodavanja CO2, bez dodavanja djubriva, oko 40 riba velièine od 3-12 cm. Temperatura vode 27C, pH 7.5 GH  100 ppm (oko 6GH), NO3-50mg/l, izmena vode nedeljno oko 25%, zasadjen preteno sa Hygrophila polysperma i Vallisneria gigantea, sa još nekoliko Echinodorusa, Cryptocoryne i druge.

Akvarijum je kupljen polovan kao kompletan i bio je u funkciji minimum 6 meseci. Mesec dana nakon premeštanja kod novog vlasnika, gust sloj zelenih algi se razvio na podlozi i na staklu. Rast biljaka je bio neprimetan, cak je i H. polysperma koja je imala male listove oko 3 cm se nije širila. Hygrophila difformis je zasadjen u akvarijumu i ostalo je bez donjih listova.

PROMENA: Dvadeset tableta terrapura je dodatu u podlogu i Sera teèno djubrivo je dodato direktno u akvarijum, tokom promene vode. Hydrocotyle leucocephala je dodata u akvarijum.
EFEKAT: Rast H. polyspreme, H. difformis i V. gigantea se popravilo, ali su se zelene alge poèele javljaljati na pozadini. Razni Echinodorusi i Cryptocoryne su pokazali nedovoljan rast. H. leucocephala se brzo izdeformisala ostavljajuæi male delove koji rastu pri površini. Neke crne alge su primeæene na listovima Anubias barteri var.nana i na listovima V.giganteae. Posle nekoliko meseci, javila se modro-zelena alga (cijanobakterija) koja je prekrila dno i neke biljke.


PROMENA: Eritoromicin sulfat je dodat u vodu tacno 3.2 mg/l
EFEKAT: Cijanobakterija se povukla na nekoliko nedelja, ali se kasnije ponovo vratila

PROMENA: Manje hrane (naroèito zamrznuta živa hrana) je ponudjeno ribama i uvedena je upotreba DIY sistema za CO2 u akvarijumu.
EFEKAT: Cijanobakterija je ostala. Nitrati su bili nemerljivi. Biljke su primetno brže rasle. U zavisnosti od stanja kvasca u reaktoru, pH u akvarijumu je varirao od 6.8 do 7.5

PROMENA: SERA djubrivo je ukinuto, pod pretpostavkom da je poboljšava rast cijanobakterije. Djubrivo je zamenjeno kupovnim djubrovom koji sadrži gvoždje i mikroelemente. (1/8 kafene kašièice praška dnevno, ali je ubrzo poveæano na ¼ kafene kašièice dnevno).
EFEKTI: Nitrati su skoèili oko 20mg/l. Zelena alga je pocela da zamenjuje cijanobakteriju, na podlozi i biljkama. Tester za kolièinu gvozdja je davao prisustvo ovog elementa na oko 0.25mg/l. Rast biljka je bio ubrzan, ali listovi na H. polyspremi su postali savijeni i donji listovi su poèeli da otpadaju. Ovo je bio indikator nedostatka kalijuma.

PROMENA: K2SO4 je dodat u akvarijum oko ¼ kasicice dnevno
.
EFEKAT: Ubrzo nakon toga, nivo nitrata je posato nemerljiv, dovodeæi autora do zakljucka da je sada AZOT, jedan od ogranièavajuæih faktora za rast biljaka.

PROMENA: KNO3 je uvršten u listu djubriva i dodavan je u akvarijum u dnevnim dozama. Da bi su uprostilo doziranje, K2SO4 i KNO3 su bili su spojeni zajedno sa teènim djubrivom. Mešavina je je podešena da nitrati ne predju 10mg/l kada se doda teèno djubrivo (oko12ml) i da zadrži kolièinu gvozdja 0.1 mg/l.

EFEKAT: U ovoj taèki, rast H.polysperma, H.difformis i V.gigantea su zahtevali, bez izuzetka, nedeljno skraæivanje. Kasnije je ubaèena soèivica u akvarijum i poèela je da zatvara površinu. Cryptocoryne i Echinodorusi su puštali nove listove na nekoliko dana i stvarali su se novi pelceri. Alge svih vrsta su u kratkom roku spale na nivo, gde se moralo vršiti temeljno pregledanje, da bi se uoèile. Echinodorus je imao neobièno blede listove, uprkos dodavanju gvoždja. Sumnjalo se na nedostatak Magnezijuma.

PROMENA: Epsom soli su dodati u djubrivo.

EFEKAT: Za nekoliko dana, novi listovi Echinodorusa su pokazivali normalnu koloraciju.

PROMENA: Sistem sa kvascem je zamenjen sistemom sa konstantnim protokom (boca i manometri)

EFEKAT: Smanjene su oscilacije pH od 6.8 do 7.0

PROMENA: Posle nekoliko meseci, dok su biljke odlièno rasle i alge stagnirale, dodato je  (Ca(H2PO4)2) radi eksperimenta (taèno 0.1mg/l fosfata)

EFEKAT: Sledeæeg dana taèkasta zelena alga, se primetila na staklu i na listovima Echinodorusa, nakon 2 dana su bile prisutne i modrozelene alge, koje su rasle na nekim biljkama i na panjevima. Soèivica, je zahtevala dnevno izbacivanje iz akvarijuma. Nitrati su bili nemerljivi nekoliko dana od kada su bili ubaèeni fosfati, ali su se vratili na 10mg/l nakon nedelju ili dve (tužno, nisu bili izmereni odmah nakon dodavanja fosfata). Dve nedelje od poèetka ekperimenta, cijanobakterija i zeleno taèkaste alge su se povukle, a soèivica je povratila normalan rast.


TRENUTNI STATUS: Rast biljaka je ostao odlièan. Neki tragovi algi su ostali, ali u malim kolièinama i najviše zelene taèkaste alge.

STUDIJA SLUCAJA #2

Poèetno stanje, u maju 1994, 160L akvarijum, 12cm podloge, 3mm granulacije sa primesom 1.7kg Terralit na dnu oko 3cm. Kanister sa ugljem, 80W hladnog belog svetla , dodavanje CO2, veoma malo ribljeg izmeta (6 tetri). Tvrdoæa vode je oko 120 ppm, pH oko 7.0, temperatrua oko 25 stepeni C, izmena vode oko 25% na svakih nekoliko dana.

Rast biljaka je usporen, mrke alge koje su se pojavile su ustvari bile forme cijanobakterije, koje su rasle na biljkama i na podlozi. Pokušaji da se izmenama vode i mehanièkim putem odstrane alge, nisu urodile plodom.

PROMENA: Djubrivo sa  kalijumom i gvozdjem  je dodato (0.9 mg/l K i 0.06 mg/l FeIII) pri izmenama vode. Riblji izmet se poveæao dodavanjem još 23 ribe, 17 tetri i 6 otocinklusa. Hladno svetlo je zmenjeno cevima (neonkama) za rast biljaka.

EFEKAT: Nisu primecene promene

PROMENA: Dodavanje K/Fe je zaustavljeno i tablete za bolji rast biljaka (10-14-8) su dodate u podlogu, blizu korena biljaki. Ukupno 35g tableta je dodato u periodu od nekoliko nedelja.
EFEKAT: Neke promene u rastu biljaka su primecene. Jednoæelijske zelene alge su se proaktivirale i smanjili su vidljivost u vodi na oko 25cm. Èesca izmena vode, imala je mali efetak na ovu algu.

PROMENA: Fritz Super Clarifier (Aktivni sastojci nepoznati) je dodato direktno u akvarijum.

EFEKAT: Jednoæelijske alge su bile uhvaæene u filteru i zamenjena je voda, da se ne bi poremetili parametri vode.
 
PROMENA: Dodaci mikroelemenata (kuæna formulacija Fe, Mn, Cu, ZN, B, Mo i EDTA) sa kalijum sulfatom pri izmeni vode. Dozirano kada su dobijeni rezultati 0.1mg/l gvoždja i oko 1mg/l kalijuma u vodi za zamenu. Aktivni ugalj je izbaèen iz filtera.

EFEKAT: Rast biljaka je poboljšan, ali se cijanobakterija pojavila i poèela da se širi. Nitrati su bili nemerljivi.

PROMENA: Poèelo je sa dodavanjem kalijum nitrata od 1-2 mg/l, jednom u 5 dana, poveæavajuæi, da je to preraslo u dnevnu dozu. Kalijum sulfat, koji je ranije bio dodavan pri izmenama vode, sada je doziran kao kalijum nitrat i to oko 1-2mg/l. Kupovni elementi (Appendix A) su zamenjeni sa kuænom formulacijom magnezijum sulfat i dodavani do 0.25mg/l
EFEKAT: Primetno bolji rast biljaka, ali ostaci cijanobakterije su ponovo poèeli sa razvojem preko biljaka i podloge. Zelene alge su se pojavljivale na osvetljenim delovima biljaka. Primeæeno je da nitrati koji su dodati u vodu oko 1-2mg/l nisu bili merljivi dan ili dva kasnije.

PROMENA: Uznemiravanje podloge i pri zameni vode su obustavljene. Usisavanje podloge je prekinuto i zamene vode su se dodavale nežno. Posto je evidentno da podloga još uvek sadrzi fosfate, u formi nerastvorenih tableta i mislilo se da je najbolje da se podloga uznemirava što je manje moguæe.

EFEKAT:Sve vrste algi su poèele da se povlaèe. Više se nisu pojavljile na listovima brzorastuæih biljaka i izgleda da su odumirale i otpadale sa starijih listova spororastuæih biljaka.
 
PROMENA: Smanjenje tvrdoce na oko 60mg/l. Što je rezultiralo padom pH vrednosti na tacno 6.7 ( koji je i bio razlog spustanje tvrdoæe) i privremeni skok koncentracije gvoždja u akvarijumu od poèetnih 0.2 mg/l do 2mg/l.
EFEKAT: Sve Cryptocoryne su izgubile po neki list. Alge su nastavljale sa povlaèenjem.

TRENUTNI STATUS: Sve biljke u akvarijumu rastu dobro, ukljuèujuæi i Cryptocoryne koje su izgubile neke listove. Neke biljke zahtevaju nedeljno šišanje, a površinske biljke su trebale biti proredjivane na nekoliko dana. Jedina alga koja stoji su ostaci cijanobakterije na podlozi i malo zelenih algi na osvetljenim delovima. Vallisneria gigantea, Cryptocoryne Balansae i Bacopi Caroliniana. Uznemiravanje podloge (zbog presadjivanja) dovelo je do manjeg rasta algi (zelena alga ako je nivo nitrata svega nekoliko mg/l) Izmena vode je smanjena na 25% svake 2 nedelje.

DISKUSIJA:

Posmatranje u studiji sluèaja insistiraju sa sledeæim hipotezama: Kada je svetlo, CO2, N,. K i svi mikroelementi i prateci elementi koji su prisutni u malo veæoj kolièini od odnosa kolièine fosfata koji su dostupni za rast biljaka, odredjene visoke biljke u akvarijumu su u moguænosti da pobede u trci alge i cijanobakteriju za fosfate u vodi, izgladnjujuæi ih od ovog životnog sastojka.

Zašto taèno, više biljke pobedjuju alge što se tièe fosfata, još nije jasno. Možda, zato što im koren daje neku prednost ili jednostavno im treba mnogo manje fosfata za rast. Niti je poznato koja je biljka odgovorna za smanjenje fosfata iz vode. Fosfati su ogranicavajuæi faktor za rast biljaka i algi u test akvarijumu koji nije dodavan ni kojem slucaju osim u slucaju riblje hrane, osim u namernom dodavanju da bi se videlo stanje i odmah zatim je krenuo nagli razvoj algi i soèivice. Pošto biljke rastu veoma dobro, one su evidentno dobile trku za dostupnim fosfatima.

Prema ovoj hipotezi, ako više biljke ne mogu da pokupe fosfate, zbog  nedostatka neke druge materije u vodi, alge ce poceti da se razvijaju. Tip algi zavisi od ostalih elemenata koji se nalaze u vodi. U test akvarijumu, nitrati su bili nemerljivi, ali je cijanobakterija pocela da dominira. Posumnjalo se da nedostatak azota pospešuje razvoj cijanobakterije, zato što imaju moguænost da potroše azot iz atmosfere koji se rastvara u akvarijumskoj vodi. Kada su nitrati bili povišeni, zelena alga je dominirala. Crne alge su se nalazile u akvarijumu od 500L pre dodavanja CO2. Sumnja se da neke crne alge imaju moguænost da koriste bikarbonate , davajuci sebi prednost u akvarijumu, narocito kod akvarijuma sa velikom tvrdoæom,  i visokim pH vrednostima.
 
PREPORUKE:

Biljke ne mogu da rastu bez fosfata. Kako biste imali ubiljen akvarijum, koji skoro da nema algi, slobodni fosfat u vodi, mora da bude smanjen. Sledeæe preporuke vam mogu pomoæi da postignete taj cilj:


Dovoljno svetla, CO2, K, N, mikroelementi moraju da se održavaju da bi dozvolilo biljkama da preuzmu dostupne fosfate. Autori ovog teskta preporuèuju sledeæe:

20-60 lumena/L  osvetljenje (oko 2-4W flouroscentne rasvete na galon tj. 3.785 L) 12 sati dnevno.
10-15 mg/l CO2
3-5 mg/l NO3
0.1    mg/l Fe
6.5-7.0 pH

Neki testovi ne mogu da otkriju stanje mikroelemenata ili kalijuma, ovi elementi se dodaju kao i neki merljivi sastojci. Dnevno doziranje je preporuèljivo, zato što mogu spreèiti privremene nedostatke kao i pojavljivanje viška fosfata i spreèiti rast algi.

Sledeæa procedura je poželjna za optimizaciju rasta biljaka i smanjenja algi:

1.    Podesiti osvetljenje i nivo CO2
2.    Dodavati djubrivo koje sadrži gvožde i prateæe elemente (poželjno je da sadrže Mg) u akvarijum svaki dan, podešavajuæi kolièinu da dostignete željeni nivo gvoždja. Za smese koje ne sadrže Mg, dodavati Epsom soli u razmeri od 1.5-5.0 mg/l Mg do 1mg/l Fe
3.    Nedelju kasnije, nakon sto ste dostigli zeljeni nivo Fe, proveriti nivo nitrata. Ako su nitrati ispod 2mg/l produzite na taèku 4. ukoliko nisu, dodajte dovoljno K2SO4 u akvarijum svaki dan dok ne spustite nivo nitrata na sto manji nivo. Ukoliko nivo nitrata ne opada nesto nedostaje u vodi osim kalijuma i malo detektivskog posla æe morati da se odradi da se vidi koji element fali. Dodavanje drugih elemenata æe poèeti da utièe na smanjenje nitrata.
4.    Dodavati KNO3 u akvarijum svaki dan da bi imali oko 3-5mg/l nitrata u vodi. Jedan od autora se zadovoljavao i sa 10mg/l


Gajenje brzorastuæih biljaka koje su efikasne da pokupe sastojke direktno iz vode. Ove biljke æe brzo da izcrpe fosfate iz vode i time smanjiti ishranu algama. Površinske biljke (Lemna minor, Limnobium laevigatum), i biljke koje puštaju korenje, predlažu se sve vrste Hygrophila.

Obogaæena podloga je najverovatnije najbolji naèin da se dostave fosfati biljkama, ali moraju se preduzeti neki koraci da bi se smanjilo “curenje” fosfata u akvarijumsku vodu.

Tablete i ostala sredstva za obogaæivanje podloge, moraju se ubaciti duboko u podlogu i to biljkama koje se hrane putem korena . Izbegavati èišæenje podloge tj. truditi se, da se što manje uznemirava podloga.

Uvek æe biti nekih pojava algi u akvarijumu, zato što je prosto nemoguæe da se održi voda koja je bez fosfata. Kolièina preostalih algi ce biti mala, ali dobar odabir algara (otocinklusi, farlowele, ancitrusi, Crossocheilus siamensis, kao i Caridina japonica)…

Ne koristite fosfatne pufere za regulaciju pH, jer ovi puferi mogu da proizvedu fosfate i do 100mg/l i sasvim je sigurno da se mora desiti ogroman rast algi.
Algicide treba izbegavati, jer mogu da nanesu ozbiljnu štetu biljkama i mogu da budu nezdravi za ribu.
Odredjeni preparati za tretman vode nisu preporuèljivi (Aquasafe, NovAqua) i treba ih izbegavati jer vezuju za sebe metale, ukljuèujuæi i gvozdje, tako da kasnije nedostaje biljkama. Preparati koji samo odstranjuju hlor iz vode su mnogo bolji izbor, za tretiranje vode. Filtracija preko aktivnog uglja može ukloniti potrebne elemente iz vode. Sa redovnom izmenom vode i dobrim rastom biljaka, aktivni ugalj nije potreban i trebalo bi ga izbaciti iz filtera.

Autori teksta: Sears-Conlin


Sa foruma
Najnovije teme
Biljni akvarijumi
110 l Akvarijum Budva
Lepljenje akvarijuma...
MH sijalice i prigus...
Akvarijum curi
Postolje za aq..
120 litara
Balkansko takmicenje
170l prirode 3
moj akvarijum od 60l
Bez naslova
160 litara, drugi put
Osnove
Neravna podloga
Morska voda
AQ 650l pocetak..
Djula nature 395l
Iskljucivo biljni
No name
akvarijum od 144l
wilderness
Happy Wall (Charuga77)
Buduci lepotan 220l
Drvo
Pomoc oko odabira ka...
Teme sa najvie odgovra
Kozice za akvarijum [300]
Rasveta za akvari... [284]
La vita è bella [250]
Novi poèetak . M... [237]
Hope for Rain-250... [221]
540 l poèetak [215]
CO2 iskustva [190]
Nano 15l journal [164]
212 litara [160]
Starchased 3in1 a... [148]
Jungle by Vranjanac [145]
Lowlight 54l (Rev... [142]
"Heart Of Stone" [131]
Salmoturuta 200l [122]
Mikrogeophagus ra... [111]
Projekat-Rekonstu... [111]
Moj Diskus Akvarijum [108]
Coast of Roots [106]
EI sistem doziranja [105]
Novi setup by Lak... [101]
 
REKLAME

 
Zadnji lanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvoðaè za CO2 ...
Vrste i uzgajanje sl...
Lepljenje (sklapanje...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - održavanj...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro naèin dozir...
Odgovarajuæe dozira...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
"Low light-low tech"...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugoroèno odrzavanj...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znaèaj elemenata
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo kao dek...
Sezona biljaka
Razmnožavanje akvar...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Reè dve o dodavanje...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
REKLAME

 
REKLAME